Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.41/23 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για το Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για το Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα του 251 ΓΝΑ,  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 74.116,32€ με ΦΠΑ 24% ή 59.771,32€ άνευ ΦΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Ψ1ΗΖ6-ΣΞΤ, 23PROC013846928)

Δ_41-23 (23PROC013849496)

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 28/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2023