Διακήρυξη Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 116ΠΜ» (116ΠΜ-23-01) (ΑΔΑ: ΩΧΑΣ6-ΜΚΓ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την ΑΔ.Φ.583/6126/Σ.1169/2 Νοε 23/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ««Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 116ΠΜ» (116ΠΜ-23-01) με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 203986.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΧΑΣ6-ΜΚΓ

116ΠΜ-23-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

116ΠΜ-23-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

116ΠΜ-23-01_ΕΕΕΣ

116ΠΜ-23-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 06/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/12/2023