Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/23 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού για την Κάλυψη Αναγκών του Νοσοκομείου

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την κάλυψη αναγκών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου στο ποσό των 110.949,62€ με ΦΠΑ 24% ή 89.475,50 άνευ ΦΠΑ.

3_ Δ_31_23 ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ME ΨΗΦΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (23PROC013678256)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλύση Ιματισμού (Δ 31_23) (Ψ7846-0Τ9) (23PROC013676949)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/10/2023
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/11/2023