Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 28/23) για την Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678- ΑΔΑ:ΨΕΣΥ6-Α3Π

  1. Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας τεσσάρων  (4) ετών  για την Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.314.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,2476%, απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/2000.
  2. Λόγω της πολυπλοκότητας και των ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων των εργασιών της ΕΣΥ του Α/Φ, πριν την κατάθεση προσφορών από τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους Αναδόχους, θα λάβει χώρα σύσκεψη ενημέρωσης αυτών, προκειμένου να διευκρινιστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες.
  3. Κατόπιν τούτου την 11η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑ [Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40 (4ος όροφος) Αμπελόκηποι], η σύσκεψη των υποψηφίων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα υποβαλλόμενα ερωτήματα από πλευράς των ενδιαφερόμενων.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 05/12/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/12/2023