Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 18/23) για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων (Μικρά Φορτηγά) (Ο/Ν 233173) και Μηχανήματος Συλλογής Υλικών Ηλεκτρικής Κίνησης και Ανύψωσης, (O/N 233176).– ΑΔΑ : 9ΠΛΘ6-Β8Π

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων (Μικρά Φορτηγά) (Ο/Ν 233173) και Μηχανήματος Συλλογής Υλικών Ηλεκτρικής Κίνησης και Ανύψωσης, (O/N 233176) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 70.080,00 €, χωρίς ΦΠΑ και 86.899,20€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%).

  • Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:9ΠΛΘ6-Β8Π
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού: Δ.18/23
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 232169
Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/10/2023