Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης με Έγγραφες Ανοικτές Προσφορές της 112ΠΜ (υπ αριθμ.01/25/09/23) για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Χιλίων(1.000) Στρεμμάτων -ΑΔΑ:66916-ΨΦΦ

Η 112ΠΜ προκηρύσσει διακήρυξη με έγγραφες ανοιχτές προσφορές με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.000 (χιλίων) στρεμμάτων με ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού το ποσό των δώδεκα ευρώ (12,00)/στρέμμα για το πρώτο χρόνο και προσαύξηση κατά 5% το χρόνο.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 66916-ΨΦΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 27/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/10/2023