Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 31/23) για την Προμήθεια Συσκευής Εφελκυσμού (Ηλεκτρομηχανική Συσκευή Στατικών Δοκιμών)- ΑΔΑ:6ΕΧ76-8ΙΗ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την προμήθεια συσκευής εφελκυσμού (Ηλεκτρομηχανική Συσκευή Στατικών Δοκιμών) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 105.826,00€ (εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και κρατήσεων υπέρ τρίτων 6,2476%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 27/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/11/2023