Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 52.250,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 64.790,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 24%.

4_ Δ_27_23 Προμήθεια Xειρoυργικών Μπλουζων (Αποστειρωμένων Μ_Χ) (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (23PROC013433850)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ (Δ.27_23) (9ΗΒΟ6-Σ29) (23PROC013433192)

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 19/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/10/2023