Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 18/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΔΑΕ (ΑΔΑ: 66ΓΤ6-ΣΤ0)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΔΑΕ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (148.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΓΤ6-ΣΤ0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/23

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 18/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/10/2023