Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 18/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φαρμάκων Αισθητήριων Οργάνων (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού) – ΑΔΑ : ΩΧ6Β6-Φ6Μ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την προμήθεια φαρμάκων αισθητήριων οργάνων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (393.401,43€) άνευ ΦΠΑ ή τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (417.005,52€).

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/07/2023