Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/23 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Παρελκόμενων – ΑΔΑ 6ΙΕΚ6-Μ8Ρ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την Προμήθεια Δύο (2) Περονοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων Φορτοεκφόρτωσης Α/Φ και Παρελκόμενων τους (Ενσωματωμένα Κυλίστρα) για κάλυψη αναγκών Εμπορευματικού Σταθμού 112ΠΜ συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (116.000,00€) συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 05/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/06/2023