Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία Υπ’ Αριθμ. 02/23 της Μοίρας Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΜΓΕΑ) για την Προμήθεια Γνησίων και Ισοδύναμων – Ανακατασκευασμένων – Συμβατών Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για Ένα (1) Έτος προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ, ΜΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων. (ΑΔΑ: 92086-Δ1Π)

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΜΓΕΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, για την προμήθεια γνησίων και ισοδύναμων – ανακατασκευασμένων – συμβατών αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων για ένα (1) έτος προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, ΜΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 112.761,67€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Προκήρυξη

Δ.02/23

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2023