Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 04/23) για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : Ψ6ΑΙ6-ΛΥΧ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια υλικών Α/Φ CL-215/415  (Ο/Ν 233109) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 190.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

  • Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Ψ6ΑΙ6-ΛΥΧ
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού: Δ.04/23
  • Διαγωνιμσός ΕΣΗΔΗΣ: 193214
Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2023