Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : 6ΨΞ66-ΗΥΡ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια υλικών Α/Φ CL-215/415  (Ο/Ν 233112) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 120.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

  • Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ : 6ΨΞ66-ΗΥΡ
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού : Δ.03/23
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 193201
Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2023