Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 02/23) για την Προμήθεια Συσκευής Σταθερότητας στη Θερμική Οξείδωση (JFTOT) κατά ASTM-D3241 Συμπεριλαμβανομένου Αυτοματοποιημένου Θαλάμου Παρατήρησης – ΑΔΑ: 6ΕΧΘ6-6ΟΧ

Τo ΚΕΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια συσκευής σταθερότητας στη θερμική οξείδωση (JFTOT) κατά ASTM-D3241 συμπεριλαμβανομένου αυτοματοποιημένου θαλάμου παρατήρησης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 115.100,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 142.724,00 , συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2023