Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 1/23 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Συστήματος Θερμικής Απεικόνισης – ΑΔΑ: 6Η846-5ΧΓ

Η 111ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια συστήματος θερμικής απεικόνισης για κάλυψη απαιτήσεων της Μονάδας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 52.000,00€ (πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 64.480,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 09/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2023