Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: “Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ” – ΑΔΑ: Ψ2ΑΖ6-ΗΜΘ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης / 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών(ΔΑΥ/206ΠΑΥ), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ» προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 4.459.040,00 ΕΥΡΩ, με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2023