Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195944 για την κατασκευή του έργου : «Αντικατάσταση Πομπού (Tx) Radar Watchman του ΠΒΚ στις Θέσεις ΔΡΑΠΑΝΟΝ και ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ» (Κ-493Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Πομπού (Tx) Radar Watchman του ΠΒΚ στις Θέσεις ΔΡΑΠΑΝΟΝ και ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ» (Κ-493Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 7.892.577,00 Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%,
απρόβλεπτα 9% και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. λόγω
πηγής χρηματοδότησης (Πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/04/2023
Τελευταία τροποποίηση: 04/04/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2023