Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 01/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Εξομοιωτή Διαχείρισης Συμβάντων Πυρασφάλειας-Incident Command Simulator (ICS) για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης του ΣΠΥΠΑ (ΑΔΑ: 94Χ26-087)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια Εξομοιωτή Διαχείρισης Συμβάντων Πυρασφάλειας-Incident Command Simulator (ICS) για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης του ΣΠΥΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού  100.000,00€ (εκατό χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 94Χ26-087

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/23

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2023
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/06/2023