Παράταση Ημερομηνιών Λήξης της Προθεσμίας Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών για το Διαγωνισμό του Έργου:«Εγκατάσταση Συστήματος Ψύξης – Θέρμανσης στα Χειρουργεία 5ου Ορόφου 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-101E)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.) ανακοινώνει την παράταση των ημερομηνιών Λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών για το διαγωνισμό του έργου:«Εγκατάσταση Συστήματος Ψύξης – Θέρμανσης στα Χειρουργεία 5ου Ορόφου 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-101E), ως εξής :

1. Παρατείνουμε την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού του έργου του θέματος από την 21-03-23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., που είχε αρχικά ορισθεί, για την 31-03-23 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
2. Παρατείνουμε την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού του έργου του θέματος, από την 24-03-23, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., που είχε αρχικά ορισθεί, για την 04-04-23 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η Απόφαση της παράτασης του διαγωνισμού όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/03/2023