Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 05/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Χρωμάτων Διαγράμμισης Διαλύτη (ΑΔΑ: ΨΕΚ26-ΩΡΚ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης διαλύτη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (1.226.707,68€) άνευ ΦΠΑ ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν δέκα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.521.117,52€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2023