Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ 17/23 για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής (ΑΔΑ:9Β846-Π1Σ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τριών  (3) ετών, για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τριετίας ποσού  901.800,00€ (εννιακοσίων μίας χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων για την τροφοδοσία κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (13%)

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/05/2023