Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 15/23) για την Προμήθεια Δύο (2) Περιβαλλοντικών Θαλάμων – ΑΔΑ : 96ΨΞ6-ΤΙ6

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.42/22) με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 192.508,87 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 238.711,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/04/2023