Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 214.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 226.840,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φυσικό Αέριο (Δ.08_23) (ΨΡ5Σ6-ΛΙΩ) (23PROC012217017)

Δ.08/23 Προμήθεια Φυσικού Αερίου (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) & (ΚΗΜΔΗΣ)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 02/03/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2023