Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 06/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  198.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 245.520,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 24%.

Δ_ 06_23 Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου (23PROC012315749)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Υγρό Ιατρικό Οξυγόνο (Δ.06_23) (ΨΛ736-Ν04) (23PROC012315058)

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 17/03/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2023