Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.01/23 της 120 ΠΕΑ για την Προμήθεια Συλλογών Εργαλείων για τον Εξοπλισμό Συνεργείων Υποστήριξης Α/Φ Μ-346 – ΑΔΑ: ΨΞΒΖ6-1Ω2

1. Η 120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 10/03/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2023