Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/23) για την  Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής -ΑΔΑ:608Ζ6-ΘΑΒ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τριων (3) ετών, για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τριετίας 984.630,00€ (εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων για την τροφοδοσία κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (13%)

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2023
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2023