Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Πακέτου Λογισμικού Αναβάθμισης Ψηφιακού Αγγειογράφου για Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Πακέτου Λογισμικού Αναβάθμισης Ψηφιακού Αγγειογράφου προς Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (23PROC012067553, ΨΦΥ26-5ΩΩ)

Δ_3-23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ (23PROC012068591)

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/02/2023
Τελευταία τροποποίηση: 20/02/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/03/2023