Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327» – ΑΔΑ : ΩΖΙ76-01Θ

  1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11, προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327».
  2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου ΠΕΔ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c43.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
  3. Διάρκεια Τεχνικού Διαλόγου : 30 ημέρες από ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΠΑ.
Ημερομηνία ανάρτησης: 25/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 25/01/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/02/2023