Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/22 του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 6Η9Ι6-Ο0Ψ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 163.153,82€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 02/01/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/02/2023