Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 02/23) για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κεντρικών Εξυπηρετητών (SERVER)- ΑΔΑ:9ΟΙΘ6-16Ε

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κεντρικών Εξυπηρετητών (SERVER) προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μονάδων ΠΑ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ 380.000,00 (τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή 471.200,00€ (τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 17/01/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/02/2023