Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/23) για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678 – ΑΔΑ : Ψ76Κ6-ΥΤΣ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 17.262.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ ή 16.245.365,00 € μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/06/2023