Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Κλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Κλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 115.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 142.600,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.5_23 Προμήθεια ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (6Η3Ψ6-ΥΔΘ) (23PROC011980924)

4. Δ_5_23 (ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡ_ ΕΡΓ) (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (23PROC011981765)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/03/2023