Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  117.900,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 13%  ή 139.651,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και 13%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ) (23PROC012008797, 622Ν6-3ΧΨ)

Δ_1-23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ) (23PROC012009376)

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 20/01/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/02/2023