Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 54/22) για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL για την Κάλυψη των Απαιτήσεων του Κλιμακίου Αεροπυρόσβεσης στη Νήσο Κέρκυρα – ΑΔΑ : ΨΔΡΟ6-Ι9Ι

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τρείς (3) οικονομικούς φορείς, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια καυσίμου AVGAS 100LL  προς κάλυψη αναγκών της Π.Α  συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας που ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (480.000,00 €) και για ποσότητα εκατόν εξήντα χιλιάδων λίτρων (160.000), παραδοτέο από βυτιοφόρα οχήματα του Αναδόχου απευθείας στα Αεροσκάφη (Α/Φ) της ΠΑ στο Κλιμάκιο αεροπυρόσβεσης στη νήσο Κέρκυρα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 09/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/01/2023