Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 10/22) για την προμήθεια ελαστικών κυρίως τροχού Α/Φ CL-215/415, (Ο/Ν 223280) – ΑΔΑ: 9Κ8Κ6-ΒΑΠ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την ελαστικών κυρίως τροχού Α/Φ CL-215/415, (Ο/Ν 223280), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, 200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 19/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/01/2023