Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 61/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 1.178.000,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δ.61-22) (Ψ5Τ66-3ΘΨ)

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δ.61-22) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (22PROC011901134)

4. Δ.61-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦOΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011901719)

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/02/2023