Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 50/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 46.764,63 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  57.988,14€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ HIS KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ LIS (ΨΚΞΝ6-Θ16) (22PROC011682065)

3. Δ.50-22 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ HIS KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ LIS ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011683876)

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 28/11/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/12/2022