Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Προσκαλούμε όσους/-ες ασκούμενους/-ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-10-2022 έως 30-09-2023 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης ( 08-09-2022) της παρούσας, ήτοι έως και την 22-09-2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΨΜΩΙ46ΨΧΗ5-ΕΧ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 07/09/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/09/2022