Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 43/22) για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μεταφορά  των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ , εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως -ΑΔΑ:ΨΑΛ46-3Γ2

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μεταφορά  των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 980.000,00€ [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περιπτώσεις που προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ, ο αναλογών ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2022