ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Στεγάστρων Φυσικής Προστασίας  Νέων Αφών ΕΚΑΒ στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 06/21)» , συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ (397.085,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

dr-pr-09-22-206pay

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010709785

Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΖ86-ΥΨΝ
(https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΠΖ86-ΥΨΝ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2022