Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 34.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% ή  38.420.00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 13%.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Port Πλαστικού και Συνδετικού Χαρακτήρα (Δ.24_22) (Ψ32Γ6-0ΙΑ) (22PROC010500119)

4. Δ.24_22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PORT ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 8F ΤΥΠΟΥ CHRONOFLEX ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010501764)

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2022