Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 441.714,49 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή  534.116,79 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

4. Δ.16_22 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010596990)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (22PROC010593637)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (6ΓΥΗ6-2ΒΜ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.16_22 (6ΒΙΙ6-ΛΜΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (22PROC010789940)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/07/2022