Διαγωνισμός Έργου: «Κατασκευή Αποθήκης Υλικών Συνεργείου Κινητήρων 114ΠΜ» (114ΠΜ-22-01)»(ΑΔΑ:6Ε5Τ6-8Ψ9)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1690/Σ.323/8-4-22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 114ΠΜ» (114ΠΜ-22-01) με Α.Α: 188292 στο ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι το τεύχος μελέτης του υπόψη Έργου διατίθεται στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/05/2022