Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 91.373,50 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή  97.752,01 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Αναλωσιμων ΜΤΝ (Δ.15_22) (Ω3Ι06-ΠΚΛ) (22PROC010311690)

Δ.15_22 Αναλώσιμα Υλικά MΟΝ ΝΕΦΡΟΥ ΤΕΛ (2) ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010312716)

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/05/2022