Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/22 της 206 ΠΑΥ για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού στο Πλαίσιο του Έργου Αυτεπιστασίας: “Αντικατάσταση Υποβρύχιου Μεταλλικού Τμήματος Αγωγού Καυσίμου του Αγκυροβολίου της 116ΠΜ” (ΑΕΕ:18/21)

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: “Αντικατάσταση Υποβρύχιου Μεταλλικού Τμήματος Αγωγού Καυσίμου του Αγκυροβολίου της 116ΠΜ (ΑΕΕ:18/21) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 46.300,00 € (ΦΠΑ 0%, λόγω πηγής χρηματοδότησης – πιστώσεις ΝΑΤΟ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.03/22 (22PROC010087509)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 22PROC010088836_6ΔΘΧ6-ΙΨΡ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ”ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου ΕΣΗΔΗΣ – Προμήθειες και Υπηρεσίες της Πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 153919.

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2022