Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/21 της Μ.ΓΕΑ για την καθαριότητα χώρων-υαλοπινάκων των ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ-ΟΛΚΑ-ΥΠΕΠΑ-ΣΤΡ.ΣΟΥΤΣΟΥ-ΥΠΗΔ-ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την μίσθωση συνεργείου για τον καθαρισμό των χώρων-υαλοπινάκων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου – Αερονομίας – ΥΠΗΔ και καθαρισμό σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ-Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ (CPV: 90911200-8), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  124.000,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Διακήρυξη Δ.14/21 (με ψηφιακή υπογραφή)

Προκήρυξη Δ.14/21 (ΚΗΜΔΗΣ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/11/2021