Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 66/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  198.400,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

ΚΗΜΔΗΣ Δ 66_21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/11/2021