Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 39/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της Π.Α» (ΑΔΑ:Ω8ΣΦ6-ΝΙΙ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της Π.Α  συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 240.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων  νόμιμων κρατήσεων, και απαλλασσόμενης ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 17/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/10/2021