Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 49/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων των Υλικών της ΠΑ – ΑΔΑ : ΨΩΥΒ6-ΓΞΒ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Παροχή Υπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων των Υλικών της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 480.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  595.200,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 22/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/10/2021